SLO2SVET

Connecting cultures, informing and learning through Open Educational Resources and Artificial Intelligence / Povezovanje kultur, informiranje in učenje s pomočjo odprtih izobraževalnih virov in umetne intelligence

PROJECT PRESENTATION / PREDSTAVITEV PROJEKTA

Code SICRIS / Šifra SICRIS: V2-2363

Project Lead / Odgovorni Nosilec: Dr. John Stewart Shawe Taylor (39660)

Duration / Trajanje: 1.10.2023 – 30.9.2025

Participating organisations / Sodelujoče organizacije: Institut “Jožef Stefan” & Univerza v Novi Gorici

Funders / Financerja: MZEZ & ARIS

PROJECT CONTENT AND OBJECTIVE / VSEBINA IN CILJ PROJEKTA

EN:

Open educational resources and Artificial Intelligence (AI) working in tandem can increase access to knowledge, information and promote networking across cultural and language barriers. AI enables the use and enrichment of the global library of open educational resources, increasing individual access to knowledge and collaboration at national levels. The Recommendation on Open Educational Resources, adopted by UNESCO in 2019, provides guidance on how to use open educational resources to promote the achievement of the Sustainable Development Goals, particularly SDG 4. This project directly implements the report’s guidance in the following ways:

  1. Capacity building: a capacity building programme is being implemented through the Open Education for a Better World mentoring programme.
  2. Supporting policy development: the activities and results of the project will be integrated in international fora where Slovenia is represented, such as the Water Conference, ECOSOC membership and the D4D programme.
  3. Promoting effective, inclusive and equitable access to quality open educational resources: the project is supported by the X5Learn platform, which provides access to quality open educational resources.
  4. Promoting the creation of sustainable models for open educational resources: Monitoring the implementation of the UNESCO Recommendation through the observation of relevant data sources, public policies and research.
  5. Promoting and facilitating international cooperation: the project is included in established international events organised in Slovenia, as well as in relevant scientific conferences and policy events.

The aim of the Slo2World project is to create a comprehensive environment for open educational resources, using and building on existing resources already available in Slovenia. The project integrates data resources available through Slovenian libraries such as Videolectures.net, SEO Portal, etc., and brings together the community and knowledge created in the OEBW mentoring programme. In addition, it leverages Slovenian-developed AI tools and infrastructure in international partnerships such as Eventregistry, Atlas, X5Gon and others to build the first version of a global Observatory for Open Educational Resources.

The Observatory will enable the identification of indicators for the development of open educational resources, policies and activities in relation to the implementation of the UNESCO Recommendation. Through its connection and development with UNESCO, the project has the potential to become the first Observatory for SDG 4. Open Educational Resources can facilitate the development of technologies to improve access to licenced educational resources in Slovenia and around the world. The Observatory will serve policymakers as a tool for informed decision-making in the implementation of the UNESCO Recommendation and will enable the production of real-time analyses and reports using indicators that measure the achievement of the UNESCO Recommendation’s objectives.

SI:

Odprti izobraževalni viri in umetna inteligenca (UI) v sodelovanju povečujeta dostop do znanja, informacij ter spodbujata povezovanje, ki presega kulturne in jezikovne ovire. UI omogoča uporabo in obogatitev svetovne knjižnice odprtih izobraževalnih virov ter povečanje dostopa do znanja za posameznike in povečanje sodelovanja na nacionalnih ravneh. Priporočilo o odprtih izobraževalnih virih, ki ga je Unesco sprejel leta 2019, daje smernice za uporabo odprtih izobraževalnih virov, ki pospešujejo doseganje ciljev trajnostnega razvoja, zlasti cilja številka 4. Ta projekt neposredno naslavlja smernice poročila na naslednje načine:

  1. Krepitev zmogljivosti: Preko mentorskega programa Odprto izobraževanje za boljši svet se izvaja program za krepitev zmogljivosti.
  2. Razvoj politik za podporo implementacije priporočila: Aktivnosti in rezultate projekta vključujemo na mednarodnih forumih, kjer je Slovenija zastopana, kot so Konferenca o vodi, članstvo v ECOSOC in sodelovanje v programu D4D.
  3. Učinkovit, vključujoč in pravičen dostop do kakovostnih odprtih izobraževalnih virov: Projekt podpira platforma X5Learn, ki omogoča dostop do kakovostnih odprtih izobraževalnih virov.
  4. Spodbujanje ustvarjanja trajnostnih modelov za odprte izobraževalne vire: Spremljanje implementacije Unesco priporočila preko spremljanja podatkovnih virov, javnih politik in raziskav na tem področju.
  5. Spodbujanje in omogočanje mednarodnega sodelovanja: Projekt je vključen v že uveljavljene mednarodne dogodke, ki se organizirajo v Sloveniji, ter v relevantne znanstvene konference in politične dogodke.

Cilj projekta Slo2Svet je izgradnja celovitega okolja za odprte izobraževalne vire z uporabo in nadgradnjo obstoječih virov, ki so že na voljo v Sloveniji. Projekt povezuje podatkovne vire, ki so dostopni preko slovenskih knjižnic, kot so Videolectures.net, SEO Portal itd., ter združuje skupnost in znanje, ustvarjeni v mentorskem programu OEBW. Poleg tega izkorišča orodja in infrastrukturo UI, razvito v Sloveniji v mednarodnih partnerstvih, kot so Eventregistry, Atlas, X5Gon in drugi za izgradnjo prve verzije svetovnega Observatorija za odprto dostopne izobraževalne vire. 

Observatorij bo omogočal identifikacijo kazalnikov razvoja odprtih izobraževalnih virov, politik in dejavnosti v povezavi z implementacijo Unesco priporočila. Preko povezave in nadgradnje z Unescom ima možnost postati prvi observatorij za cilj trajnostnega razvoja št. 4. Odprti izobraževalni viri namreč omogočajo razvoj tehnologij za izboljšanje dostopa do izobraževalnih virov v Sloveniji in po svetu, kar je podprto z licencami, pripisanimi tem virom. Observatorij bo služil kot orodje za informirano odločanje političnih odločevalcev pri implementaciji Unescovega priporočila in bo omogočal izdelavo analiz in poročil v realnem času s pomočjo kazalnikov, ki merijo dosežke ciljev Unescovega priporočila.

WORK PLAN / NAČRT DELA

EN:

Work Package 1: Building communities, data resources and establishing international collaborations in the field of open educational resources
Activity 1.1 – Community building and implementation of the mentoring programme “Open Education for a Better World”
Activity 1.2 – Analysis of the international mentoring programme “Open Education for a Better World” since 2017 and improvement of the programme model based on the analysis, with a focus on improving outcomes
Activity 1.3 – Organisation of two closing events (offline/online) and search for synergies with relevant international conferences
Activity 1.4 – International cooperation

Work package 2: Integrating artificial intelligence and dataset technologies
Activity 2. 1 – Establishment of the SDG4 Observatory
Activity 2.2 – Obtaining real-time information from multilingual global news on education topics
Activity 2.3 – Visualisation of data on education-related indicators over time, derived directly from the SDG4 education portal
Activity 2.4 – Visualisation of published research on education-related topics in over 126 million articles
Activity 2.5. Visualisation of information on patents on educational technologies highlighting existing information

Work Package 3: Developing indicators for the development of AI in Slovenia and more broadly in the European Union, particularly in the field of education
Activity 3.1. – Research on updates to the global indicator framework
Activity 3.2. – Identification of indicators for the implementation of the UNESCO Recommendation on Open Educational Resources
Activity 3.3. – Enhancing an inclusive technology model for live reporting
Activity 3.4. – Publishing and editing reports and analyses

SI:

Delovni sklop 1: Izgradnja skupnosti, podatkovni viri in vzpostavitev mednarodnih sodelovanj na področju odprtih izobraževalnih virov
Aktivnost 1.1. – Izgradnja skupnosti in izvajanje mentorskega programa “Odprto izobraževanje za boljši svet”
Aktivnost 1.2. – Analiza mednarodnega mentorskega programa “Odprto izobraževanje za boljši svet” od leta 2017 in izboljšanje modela programa na podlagi analize s poudarkom na izboljšanju rezultatov
Aktivnost 1.3. – Organizacija dveh zaključnih dogodkov (offline/online) in iskanje sinergij z mednarodnimi konferencami
Aktivnost 1.4.- Mednarodna sodelovanja

Delovni sklop 2: Vključevanje tehnologij umetne intelligence in podatkovnih nizov
Aktivnost 2. 1 – Vzpostavitev Observatorija SDG4
Aktivnost 2.2 – Pridobitev informacij v realnem času iz večjezičnih svetovnih novic o temah s področja izobraževanja
Aktivnost 2.3. – Vizualizacija podatkov o kazalnikih, povezanih z izobraževanjem skozi čas, ki izhajajo neposredno iz portala o SDG4, namenjenega izobraževanju
Aktivnost 2.4. Vizualizacija objavljenih raziskav o temah, povezanih z izovraćevanjem v več kot 126 milijonov člankov
Aktivnost 2.5. Vizualizacija informacij o patentih o izobraževalnih tehnologijah, ki poudarjajo obstoječe informacije

Delovni sklop 3: Oblikovanje kazalnikov razvoja UI v Sloveniji in širše v Evropski uniji, zlasti na področju izobraževanja
Aktivnost 3.1. – Raziskovanje o posodobitvah globalnega okvirja kazalnikov
Aktivnost 3.2. – Določanje kazalnikov za izvajanje UNESCO priporočila o odprtih izobraževalnih virih
Aktivnost 3.3. – Izboljšava vključujočega tehnološkega modela za poročanje v živo
Aktivnost 3.4. – Izdajanje in urejanje poročil in analiz

CONTACT

International Research Centre
on Artificial Intelligence (IRCAI)
under the auspices of UNESCO 

Jožef Stefan Institute
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana

info@ircai.org
ircai.org

FOLLOW US

The designations employed and the presentation of material throughout this website do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Design by Ana Fabjan